اهداف

  • قطع وابستگی به خارج از کشور
  • ارز آوری برای کشور
  • برآورده کردن نیازهای کشور در زمنیه اندازه‌گیری دبی سیالات
  • کمک به حل مشکل کم‌آبی و خشکسالی