سیستم انتقال اطلاعات و تله‌متری

سیستم انتقال اطلاعات و تله‌متری فلومتر از طریق بستر GSM و GPRS و نرم‌افزار یکپارچه تله‌متری